KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ

A-GEÇİCİ MÜHLETTE:

1-Gecici mühlet kararı ile (Geçici Konkordato) Komiseri görevlendirmesi yapıldıktan sonra  öncelikle borçlunun adresine gidilerek ilk toplantı yapılmalıdır. Toplantıda borçlunun yetkilisi, mali  müşaviri  ve avukatının hazır bulunması çok faydalı olacaktır. Ayrıca konkordato dosyasının bir örneğinin  hazırlanarak komisere verilmesi sağlanmalıdır. Bu toplantıda borçlu tanınmaya çalışılmalıdır. Yasadan kaynaklı yükümlülükleri hakkında borçluya gerekli talimatlar verilmeli, ihtaratlar yapılmalıdır. Borçlunun cari harcamalarına ilişkin (harcama) limitleri belirlenmeli, banka ve hesap açma işlemleri konuşulmalıdır. Toplantıda yapılan hususlar ve görüşülen konular tutanağa bağlandıktan sonra bir sureti mahkemeye sunulmalıdır.

2-Borçlunun mali durumunu belirleyen rapor hazırlanmalı, kesin mühlete geçiş talebinde mahkemece yapılacak değerlendirmede esas alınacağından, geçici mühlet süresinin  bitiminden en az 15 gün önce mahkemeye sunulmalıdır.

B-KESİN MÜHLETTE:

1-Birer aylık periyodlarda alacaklılar kurulu toplantılarının düzenlenmesi sağlanmalıdır.

2-Borçluya ait konkordato projesinin tamamlanmasına ve son halini almasına katkıda bulumak/Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek/Borçlu harcamaları üzerinde gerekli denetimi sağlamak/Mahkemenin görüş sorduğu hususlarda inceleme yaparak  rapor düzenlenmelidir.

3-Üçer aylık dönemler halinde (ya da mahkemenin belirlediği dönemlerde) borçlu şirketin durumunu belirler raporlar hazırlayıp mahkemeye sunmak gereklidir. Bunun haricinde, alacaklılar kurulu toplantısı tutanağının birer suretinin de mahkemeye sunulması  faydalı olur.

4-Borçlunun mallarının tespiti ve rehinli malların kıymet takdiri: Kesin mühlete geçilince  borçlunun mevcudunun (mallarının) bir defteri yapılacak ve malların kıymeti takdir edilecektir. Komiser, rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelenmesine hazır bulundurur. Kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce  yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir.(m.298) Rehin açığı miktar varsa buda tespit edilmiş olur. Rehinli alacaklıların, rehinle karşılanmayan bir alacağının var olup olmadığının tespiti önemli olduğundan, rehinli mala ilişkin kıymet takdiri kararının, bunun alacaklısına tebliği gerekir. Bu tebligatlara ilişkin belgelere (m.298/3 uyarınca) kıymet takdiri raporuna mahkemede 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği hususu da ihtaren yazılır.

5-Alacaklıların alacaklarını bildirmeye ilanla  davet: Alacaklılara alacaklarını bildirmek üzere İİK’un 288. maddesi uyarınca yapılacak ilanla,  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara  posta ile gönderilir. İlanda alacağını belirtilen sürede bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça  konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği de ihtar olunur (m.299) Buradaki ilan, 288.maddedeki usule göre yapılacaktır. Davet mektubunun bir örneği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında ilanı ve ilanın bir suretinin adresi belli olan alacaklılara (iadeli taahhütlü) posta ile gönderilmesi gerekir. Basın ilan kurumunun portalındaki ilan, kurumdan alınacak şifreyle kolaylıkla yapılmaktadır. Şifre basın ilan kurumunun şubelerinden alınmaktadır. TTSG ilan ise, bu kuruma başvuru ile yapılır.  15 günlük başvuru süresi son ilan tarihinden başlar. O nedenle posta ile yapılacak bildirimler, ilanlardan önce yapılmalı ve sürenin ilanla başlayacağı ihtar edilmelidir. Alacakların bildirileceği adres olarak uygulamada borçlu şirket adresi gösterilmektedir. Ancak bu durumun sakıncalı olup, adres olarak kayyumların ofislerinin  (adreslerinin) gösterilmesi doğru olacaktır.

6-Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti: Komiser, borçluyu, bildirilen alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak, bunların neticesini 302. madde gereğince vereceği raporda belirtir.(m.300) Konkordato kapsamında değerlendirilecek borcun geçici mühlet kararından önce doğması gerekir.  Mühlet kararından sonra doğan borçlar toplantıda oy kullanamayacaktır. Alacak kaydı hakkında borçlunun beyanı alındıktan sonra çekişmeli hale gelen alacaklar hakkında beyanda bulunan alacaklıya (ihtarla) bildirimde bulunmak gerekir. Zira bu alacaklı karara itiraz hakkını mahkemede kullanacaktır.

7-Alacaklılar toplantısına davet: Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, 288 inci madde uyarınca yapacağı yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. Toplantı günü (son) ilândan en az on beş gün sonra olmak zorundadır. İlanda alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir. Anılan belgelerin en önemlisi son şekli verilen ödeme planıdır. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara  posta ile gönderilir.(m.301)

8-Alacaklılar toplantısına başkanlık etmek. Komiser heyeti toplantıya başkanlık eder. Toplantıda borçlunun durumu hakkında bilgi verilir. Konkordato projelerinin müzakeresi neticesinde oluşturulan konkordato tutanağı,  kabul ve ret oylarını içerecek şekilde düzenlenir ve imzalanır. Neticesinde gerekçeli raporunu hazırlar ve mahkemeye sunar (m.302)

9-Rehinli alacaklılarla müzakereler:  Adi alacaklılarla yapılacak toplantıdan önce bu hususunda halledilmesi gerekir. Yasada bu toplantının nasıl yapılacağına ilişkin detaylı düzenlemeler yoktur. Rehinli alacaklılarla toplantının ne zaman yapılacağını yine komiser kurulu belirleyecektir. Bu toplantı alacaklılar toplantısından önce veya  sonra yapılabilir. Ancak, alacaklılar toplantısından sonra kalan süre nazara alındığında, önce yapılması daha uygundur. Komiser, rehinli alacaklılara müzakere gününü tebligat çıkartarak bildirir. Bu bildirimden öncede borçlu, rehinli alacaklıların kapısını tek tek çalarak teklifini iletebilir. Her alacaklısına farklı teklif sunabileceği gibi, alacaklıların birbirlerine sunulan ödeme planından haberleri de olmayabilir. Bu toplantıdan çıkan netice, alacaklılar toplantısından sonra düzenlenecek olan nihai raporda bir bölüm olarak yazılır.

———————————————o———————————